Garantie en service

Boekenplankenopmaat.nl staat ook voor service op maat. We helpen je graag persoonlijk met je vragen en garanderen je een eindproduct naar wens. Vind je het toch vervelend om online te bestellen zonder ons goed te kennen? Dat snappen we natuurlijk. Onze referenties geven je ongetwijfeld extra vertrouwen en bel ons anders gewoon even op.

Bedankt dat je de tijd neemt voor het lezen van onze voorwaarden met betrekking tot garantie. Dit is een hoofstuk uit onze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Garantie

13.1.      Boekenplankenopmaat.nl staat ervoor in dat de bestelde en door haar geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2       De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van minimaal één (1) jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Klant in rekening gebracht worden.

13.3       Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Boekenplankenopmaat.nl, Klant of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Boekenplankenopmaat.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

13.4       Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Boekenplankenopmaat.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Boekenplankenopmaat.nl in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Boekenplankenopmaat.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.5       De afbeeldingen van de online aangeboden producten worden zo nauwkeurig mogelijk door Boekenplankenopmaat.nl in beeld gebracht. Boekenplankenopmaat.nl kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.