Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Boekenplankenopmaat.nl

Bedankt dat je de tijd neemt om onze Algemene Voorwaarden te lezen. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruikt maakt van of een bestelling plaatst via de Webshop van Boekenplankenopmaat.nl dan wel anderszins. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat jij ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Boekenplankenopmaat.nl staat voor kwaliteit, zowel voor de producten die we verkopen als voor het contact via mail en telefoon. Wij streven ernaar van maandag tot en met vrijdag binnen 24 uur te reageren op je vragen via mail. Daarbij willen we je zo goed mogelijk en helder van dienst zijn.

Artikel 1. Definities

1.1.       Boekenplankenopmaat.nl: een vennootschap onder firma gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende aan de Breestraat 1i (1775 BJ Middenmeer), en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92631452

1.2.       (Algemene) Voorwaarden: de onderhavige Algemene Webshop Voorwaarden.

1.3.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument als Klant, om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

1.4.       Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Boekenplankenopmaat.nl en/of zich geregistreerd heeft via de Webshop.

1.5.       Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst aangaande een bestelling in de Webshop dan wel anderszins tussen Boekenplankenopmaat.nl en Klant, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.6.       Webshop: de door Boekenplankenopmaat.nl geëxploiteerde Webshop (online) via www.boekenplankenopmaat.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.       Op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en leveringen van Boekenplankenopmaat.nl via de Webshop dan wel anderszins zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.       Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Boekenplankenopmaat.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Boekenplankenopmaat.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3         De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt middels een link in het bestelproces aan Klant kenbaar gemaakt waarbij Klant deze kan printen en desgewenst opslaan. Deze Algemene Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan de klantenservice die te bereiken is via de contactgegevens zoals onderaan deze Voorwaarden vermeld.

2.4         Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1.       Alle offertes en aanbiedingen van Boekenplankenopmaat.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2.       De in een offerte of aanbieding via de Webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3         Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen en informatie
4.1.       Alle in de Webshop en in andere van Boekenplankenopmaat.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij anders vermeld, andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2.       De inhoud van de Webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Boekenplankenopmaat.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie in de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie die via Webshop en via andere van Boekenplankenopmaat.nl afkomstige materialen worden gecommuniceerd, zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke typefouten.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst

5.1.       Bij aankopen via de Webshop komt de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Boekenplankenopmaat.nl en het voldoen aan de daarbij door Boekenplankenopmaat.nl gestelde Voorwaarden. Het aanbod bevat een volledige en duidelijke omschrijving van de aangeboden producten. Alle door Boekenplankenopmaat.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid. Daarnaast komt te overeenkomst tot stand na de bevestiging door Boekenplankenopmaat.nl van de geplaatste order. Indien de order niet op andere wijze is bevestigd, geldt de factuur als orderbevestiging.

5.2.       Indien Klant het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Boekenplankenopmaat.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

5.3.       Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Boekenplankenopmaat.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5.4.       Boekenplankenopmaat.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Boekenplankenopmaat.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1.       Boekenplankenopmaat.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.2.       Op de Webshop wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de bestelde producten geleverd zullen worden. De door Boekenplankenopmaat.nl gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Boekenplankenopmaat.nl schriftelijk in gebreke worden gesteld alvorens zij in verzuim is.

6.3.       Uitvoering van de Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Klant opgegeven adres/e-mail adres.

6.4         Boekenplankenopmaat.nl neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de bestellingen. Bij de levering van de bestellingen maakt Boekenplankenopmaat.nl gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s) dan wel levert de bestellingen zelf af.

6.5.       Tot het moment van bezorging aan Klant berust het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde producten bij Boekenplankenopmaat.nl tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Registratie
7.1.       Klant is verplicht bij het aangaan van een Overeenkomst correcte (adres) gegevens (NAW, e-mailadres en telefoonnummer (optie)) op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens dienen tijdig aan Boekenplankenopmaat.nl te worden gemeld. 

Artikel 8. Privacy
8.1.       Boekenplankenopmaat.nl respecteert de privacy van haar Klanten. Persoonlijke gegevens van Klanten worden door Boekenplankenopmaat.nl dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Daarbij houdt Boekenplankenopmaat.nl zich aan de van toepassing zijnde privacy-gerelateerde wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

8.2.       Voor meer informatie over hoe Boekenplankenopmaat.nl met persoonsgegevens omgaat zie https://www.boekenplankenopmaat.nl/privacy.

Artikel 9. Herroepingsrecht
9.1.       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 9.6 (m.u.v. maatwerk) heeft Klant het recht de bestelling via de Webshop tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van reden te annuleren. Enkel vooraf digitaal aangemelde retourzendingen via het account van Klant dan wel via een link in de correspondentie, binnen de aangegeven bedenktijd van 14 dagen kunnen in behandeling worden genomen. Na annulering en melding heeft Klant (nogmaals) 14 dagen om de ontvangen bestelling retour te sturen.

9.2.       Het volledige orderbedrag inclusief de oorspronkelijke verzendkosten zal aan Klant gecrediteerd worden binnen 14 dagen na aanmelding van de retour mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Klant de aankoop heeft betaald. Indien Klant een deel van de bestelling niet retourneert, zullen de oorspronkelijke verzendkosten niet worden vergoed. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.  

9.3.       Indien Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Boekenplankenopmaat.nl geretourneerd worden.

9.4.       Tijdens de bedenktijd van 14 dagen, dient Klant zorgvuldig om te gaan met het bestelde product, de verpakking en labels. Klant zal de bestelling slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij de bestelling wenst te houden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als het product, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, onbeschadigd en ongebruikt is en de oorspronkelijke verpakking eveneens onbeschadigd is.

9.5         Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.

9.6.       Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor de aankoop van producten die vervaardigd zijn conform instructies van de Klant (maatwerk), zoals boekenplanken, bureaubladen etc. Klant kan een dergelijke Overeenkomst niet op grond van de wettelijke bedenktermijn ontbinden.

9.7         Na de betaling ontvangt Klant een bevestiging van de bestelling. Wanneer Klant deze alsnog wil annuleren, dan kan dat in aanvulling op het bepaalde in dit artikel, mits Boekenplankenopmaat.nl het product nog niet in productie heeft genomen dan wel verstuurd. Klant dient in dit geval zo snel mogelijk per e-mail contact met Boekenplankenopmaat.nl op te nemen waarbij Klant het ordernummer dient te vermelden. 

Artikel 10. Betaling
10.1.     Klant dient betalingen aan Boekenplankenopmaat.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel in de Webshop aangegeven betaalmethoden te voldoen. Boekenplankenopmaat.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1.     Indien Klant een klacht heeft over de dienstverlening van Boekenplankenopmaat.nl, dan kan hij bij Boekenplankenopmaat.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2.     Boekenplankenopmaat.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Boekenplankenopmaat.nl binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11.3.     Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/. Een uitspraak van deze geschillencommissie is bindend en Boekenplankenopmaat.nl dan wel Klant dient daar gevolg aan te geven.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1.     De totale aansprakelijkheid van Boekenplankenopmaat.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

12.2.     Aansprakelijkheid van Boekenplankenopmaat.nl jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.3.     Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Boekenplankenopmaat.nl jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Boekenplankenopmaat.nl.

12.4.     De aansprakelijkheid van Boekenplankenopmaat.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Boekenplankenopmaat.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Boekenplankenopmaat.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Boekenplankenopmaat.nl in staat is adequaat te reageren.

12.5.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Boekenplankenopmaat.nl meldt.

12.6.     In geval van overmacht is Boekenplankenopmaat.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Boekenplankenopmaat.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Boekenplankenopmaat.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Boekenplankenopmaat.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Boekenplankenopmaat.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13. Garantie

13.1.     Boekenplankenopmaat.nl staat ervoor in dat de bestelde en door haar geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2      De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van minimaal één (1) jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Klant in rekening gebracht worden.

13.3      Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Boekenplankenopmaat.nl, Klant of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Boekenplankenopmaat.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

13.4      Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Boekenplankenopmaat.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Boekenplankenopmaat.nl in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Boekenplankenopmaat.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.5      De afbeeldingen van de online aangeboden producten worden zo nauwkeurig mogelijk door Boekenplankenopmaat.nl in beeld gebracht. Boekenplankenopmaat.nl kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1.     Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2.     Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven dan wel indien gebruik wordt gemaakt van de procedure als genoemd in artikel 11.3 van deze Voorwaarden, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

14.3.     Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4.     Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

14.5.     De auteursrechten en andere intellectuele eigendoms- en overeenkomstige rechten met betrekking tot de in de Webshop en door kenplankenopmaat.nl aangeboden producten berusten bij Boekenplankenopmaat.nl en/of haar licentiegevers. Klant erkent deze rechten en zal zich onthouden van inbreuk op deze rechten.

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk via de Webshop of per e-mail contact met ons op.
Boekenplankenopmaat.nl

Breestraat 1i (1775 BJ Middenmeer)

E-mail: info@boekenplankenopmaat.nl
KvK-nummer: 92631452

Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd: 1 december 2022